Email: info@yuceavukatlik.com Tel: 0 (242) 248 2009
ÇALIŞMA SAHALARIMIZ
Ticaret Hukuku ve Şirketler

Büromuz, şirketler hukukunun tüm alanlarından doğan dava ve ihtilaflarının yanı sıra bu alana ilişkin ceza ve idare davalarında da sizleri temsil eder.

Büromuzun ticaret ve şirket davalarına ilişkin hizmetlerine acentalık, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi de dahildir.

İdare ve ceza hukuku alanında ise kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında da hizmet sunmaktadır.

İş Hukuku

Büromuz, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri, iş güvencesi ve fesih hususları, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları, rücu talepleri ve yabancı işçi çalıştırma kuralları konuları ile insan kaynakları yönetimi ile yapılandırması ve işletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırması hususunda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

Medeni Kanun'dan kaynaklanan her türlü davanın yanında miras, mirasın intikali ve mirasın içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan her türlü davalar çalışma alanlarımız arasındadır.

Sağlik Hukuku

Hasta Hakları ve hekimlerin mesleki sorumluluğu, hekim hataları, Yüksek Sağlık Şurası kararları, organ naklinin hukuki boyutu ve özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu hakkında hizmet vermekteyiz.

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri ile sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri hakkında görüşmeler yapmak, uzlaşma sağlamak, dava yolları ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu anlamda sözleşmelerden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri ile haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri ve hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri hakkında destek sağlamaktayız.

Otel Yönetimi Kira ve Finansmanı

Otel kiralama sözleşmeleri, otel yönetim anlaşmaları hazırlamak ve otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler yapmak, yap-işlet-devret modeli kullanılarak yapılmış olunan otel kiralama sözleşmeleri hazırlamak ve yönetmek, otel yatırımları ve finansmanı hakkında araştırmak yapmak ve yerel ve uluslararası yatırımcılarla ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda temsil etmek hizmetlerimiz arasındadır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Kurumsal birleşme, devralma konularında olduğu gibi aynı zamanda şirket, şube veya irtibat bürosu kurma ve açma konularında danışmanlık hizmeti ile uzman proje yönetimi, yasal ve mali durum tespiti, yasal dökümanların düzenlenmesi ve karşı tarafla profesyonel görüşmelere katılım hizmetleri vermekteyiz. Uluslararası bankalar, finans kuruluşları, yatırım fonları, sermaye yatırımcıları ile orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti verilmesi ve Serbest Ticaret Bölgesi faaliyetlerinde, devlet organları önünde izinlerin ve teşviklerin alınmasında temsil edilmesi de hizmetlerimiz arasındadır.

Uyuşmazlıkların Dava ve Tahkim Yoluyla Çözümü

Finansal ortaklıklar noktasında danışmanlık hizmetleri ve temsil ile yYerel ve yabancı sermayeli şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Uluslararası finans kuruluşları ve fonlarının Türkiye'deki perakende satış ve tüketim sektörlerinde sermaye yoluyla yatırımlarında temsili ile başlangıç yatırımları ve şirketten çıkış işlemlerinde her tür hukuki destekte bulunmakta ve uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması konusunda destek sağlamaktayız. Uluslararası tahkim hükümleri içeren sözleşmeler ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ve mal rejimleri, evlenmeye izin, evlat edinme, nafaka davaları ve velayet başta olmak üzere Medeni Kanun'un aile hukukundan kaynaklanan konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Rekabet Hukuku

Büromuz, rekabet hukuku kurallarına uyum ile birleşme ve devralmaların kontrolüne ilişkin hususlarda danışmanlık, bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumuna sunulması konularında hizmet vermektedir. Ayrıca sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilme, Danıştay nezdinde iptal davalarının yürütülmesi büromuz faaliyetlerine dahildir.

Ceza Hukuku

Müvekkillerimize ceza hukuku ile ilgili konuların hazırlık, yargılama, temyiz ve karar düzeltme aşamalarında ve tüm süreç boyunca danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler hazırlamak ve gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler yapmak, tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil ile yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bunlar dışında, kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi, ipotek işlemleri tesisi, bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri ile uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,ihaleler,finans,inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi faaliyet alanlarımız içerisindedir.

Sigorta ve Taşıma Hukuku

Sigorta Hukuku ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalar, bu sektör ile ilgili geniş konular dizisini kapsamaktadır. Hem sigorta şirketlerini, hem de sigorta edilen şirketleri ve kişileri temsilen hareket etmekte ve sigorta konularında her türlü hukuki hizmeti vermekteyiz. Taşıma hukukunda ise, başta tazminat davaları olmak üzere eşya ve yolcu taşıma ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflarda danışmaklık ve vekillik hizmeti sunmaktayız.

İletişim, Telekomünikasyon Hukuku (BAZ İSTASYONLARI)

Büromuz, Türk telekomünikasyon yasaları, sınır ötesi yayınlar, özel radyo ve televizyon yayıncılığı mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuzun telekomünikasyon hizmetleri, elektronik iletişim/telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı, kablosuz ekipmanlar, telekomünikasyon projelerinin yapılandırılması ve aynı zamanda müvekkillerin hükumet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi düzenleyici kurumlar ve kurullar ile idari yargı mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsili hizmetlerini kapsamaktadır.

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Büromuz, faaliyet alanına meşhur ve tanınmış markaların koruması, her türlü fikri mülkiyet tescillerinin, hukuka aykırı ve haksız tescillerin iptali ve hükümsüzlüğü, fikri mülkiyet haklarına müdahalelerin ve ihlallerin önlenmesi davaları, ihtiyati tedbir alınması, iltibas, haksız rekabet davaları ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü karmaşık davaların ve ihtilafların yürütülmesi görevlerini üstlenmektedir.

Marka ve tasarım hakları ile ilgili ön araştırma (due diligence) yapar, şirketlerin işlerinde ve sair ticari sözleşmelerde marka ve tasarım hakları konusunda danışmanlık yapar, bunlara ilişkin sözleşme müzakereleri gerçekleştirip, sözleşmeleri kaleme alırız.

Büromuz, Türkiye Patent Enstitüsü nezdinde karmaşık itirazlar ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde başvurular yürütür ve ayrıca mahkemeler nezdinde gerekli iptal başvuruları ile davalar yürütür, Fikri Mülkiyet Tescil Grubu ile işbirliği içerisinde fikri mülkiyet tescil stratejileri ve usulleri hakkında danışmanlık yapar.

Grup, korsan ve taklitle mücadele konusunda danışmanlık ve strateji hazırlanması, fikri mülkiyet hakkı ihlallerinin araştırılması, arama ve toplama kararları için gerekli müracaatların yapılması, gümrüklerde gerekli tedbirlerin uygulanması için başvuruların yapılması, yakalanan taklit mallar ile ilgili işlemlerin yapılması ve bunlarla ilgili her türlü hukuk ve ceza davalarına ilişkin temsil ve danışma hizmeti sunmaktadır.

Yabancılar Hukuku

Yabancı geç ek ve tüzel kişilere Türkiye'de gayrimenkul alım-satımı, oturma ve çalışma izni alınması noktalarında danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz. Türk vatandaşlığına geçişte gerekli hukuksal prosedürün işletilmesi ile ihracat ve ithalat hukuku uzmanlık alanlarımız arasındadır.